085-2500342

Privacy

Privacy policy Kodros B.V.

Privacy policy Kodros B.V.

Het beleid.
Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen wij jou om persoonsgegevens. Wij zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen in ons stelt. Wij hanteren dan ook een strikt privacybeleid.  Wij houden ons daarbij aan de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons privacy beleid laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze websites gebruikt en/of je inschrijft bij Kodros BV en waarom we deze gegevens verzamelen. 

Verwerving van algemene informatie.
Als jij onze website bezoekt, wordt automatisch algemene informatie gedetecteerd. Deze informatie (server logbestanden) betreft informatie over het soort webbrowser, het besturingssysteem dat wordt gebruikt, de domeinnaam van jouw internetdienst aanbieder etc. Dit is exclusieve informatie waarmee jij niet kan worden geïdentificeerd. Deze informatie is nodig om technische redenen voor de correcte levering van de inhoud van de gewenste pagina overeenkomstig het gebruik van het internet. Anonieme informatie wordt door ons geëvalueerd, zodat wij onze website en de technologie daarvoor kunnen verbeteren.

Cookies.
Via onze website verwerken wij cookies. Daarvoor hebben wij een cookie policy opgesteld, waarbij je precies kunt zien welke cookies wij verwerken, met welk doel en hoe lang we deze cookies bewaren. Meer informatie over ons cookie policy vind je op onze website www.kodros.nl. We willen je erop wijzen dat je via je browserinstellingen je cookievoorkeuren kunt beheren.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens door Kodros.
Wij verzamelen en verwerken gegevens voor de uitvoering van onze recruitment diensten en voor bemiddelingsdoeleinden. Wij verzamelen en gebruiken daarbij gegevens van kandidaten onder andere voor de volgende werkzaamheden:

 • Bij het tot stand komen en het onderhouden van een bemiddelingsrelatie;
 • Voor het leveren van werving gerelateerde en versterkende diensten op het gebied van arbeidsbemiddeling;
 • Bij het bemiddelen tussen kandidaten en opdrachtgevers/werkgevers voor een mogelijke baan;
 • Bij het met behulp van specifieke criteria vinden van geschikte kandidaten voor vacatures;
 • Bij het voorleggen van cv’s en profielen van kandidaten aan opdrachtgevers/werkgevers ter beoordeling dooropdrachtgevers/werkgevers voor de geschiktheid van een vacature;
 • Bij het sturen van e-mails met informatie over mogelijke vacatures;
 • Bij het delen van anonieme cv’s met potentiële werkgevers (groepsmailings);
 • Om aan jou informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen;
 • Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en de nakoming van wet- en regelgeving zoals identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving. Indien jij aangeeft geen interesse te hebben, verwerken wij slechts de gegevens van jou die wij nodig hebben om jouw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren, zoals je naam.

Wij verzamelen en verwerken voor de uitvoering van onze recruitment diensten en voor bemiddelings-doeleinden ook gegevens van opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers. Wij verzamelen en gebruiken daarbij gegevens voor onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Bij het tot stand komen en het onderhouden van een zakelijke relatie en voor het aangaan van een duurzame samenwerking;
 • Bij het doen van aanbiedingen;
 • Bij het geven van informatie over onze dienstverlening en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen;
 • Bij het vastleggen van een opdracht ineen overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en vastlegging en opvolging van afspraken.

Persoonsgegevens voor de uitvoerig van de dienstverlening van Kodros.
Indien jij je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor één van onze diensten, zoals  bemiddeling, detachering en werving en selectie (hierna: onze dienstverlening) vragen wij jou om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren.

Welke informatie wordt door ons verzameld?
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. Wij streven daarbij naar minimale gegevensverwerking. De gegevens van kandidaten kunnen op verschillende manieren door ons worden verzameld. Dit kan door het uploaden van jouw cv op onze website, doordat jij zelf via onze website direct solliciteert intern op bij één van onze opdrachtgevers, of door contact met één van onze medewerkers. Wij verzoeken jou om aan ons de volgende gegevens te verstrekken: naam, adresgegevens, land en regio, geboortedatum, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, functieniveau en cv. Deze gegevens zijn noodzakelijk om aan ons door te geven om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen.  Daarnaast verzamelen wij gegevens via openbare websites die betrekking hebben op jouw carrière, zoals LinkedIn.

Indien wij jou begeleiden in een sollicitatie bij één van onze opdrachtgevers, kan het zijn dat contact wordt opgenomen met referenties. Daarnaast is het van belang om details te ontvangen over jouw huidige arbeidsvoorwaarden. Ook deze gegevens worden door ons verwerkt. Aanvullende gegevens kunnen soms wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw specifieke wensen. Dit zullen wij altijd aan jou kenbaar maken. Indien je bepaalde gegevens niet wenst te verstrekken, kan jij hierover telefonisch contact met ons opnemen. Wij kunnen dan samen bekijken of het mogelijk is in jouw situatie te bemiddelen zonder de verwerking van deze gegevens. Van opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers verzamelen wij de naam, adres, kantoor gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en de functies van contactpersonen. Daarnaast houden wij de contactmomenten bij en de gemaakte afspraken.

Toestemming.
Jouw persoonsgegevens verzamelen wij op basis van jouw uitdrukkelijk verleende toestemming, wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn of indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Uiteraard heb jij het recht om verleende toestemming op ieder moment in te trekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voor deze intrekking.

Delen van gegevens.
In het kader van de dienstverlening leggen wij gegevens vast in onze database ten behoeve van onze dienstverlening. Wij delen de gegevens van de kandidaat en de opdrachtgever binnen onze organisatie indien nodig, om voor de kandidaat de juiste baan te vinden en voor de opdrachtgever de juiste kandidaat. Het is mogelijk dat Kodros fuseert of wordt overgenomen. In dat geval kunnen wij de door ons over jouw aangehouden gegevens delen met de nieuwe eigenaars van het bedrijf en hun adviseurs. Jij ontvangt daarvan een kennisgeving. Het cv en gerelateerde gegevens van kandidaten worden naar (potentiële) opdrachtgevers/werkgevers verstuurd wanneer dat in het kader van onze dienstverlening noodzakelijk is. Deze opdrachtgevers/werkgevers zijn voornamelijk binnen de Europese Unie gesitueerd, maar in sommige gevallen kunnen zij in plaatsen zijn gesitueerd die een passend beschermingsniveau bieden. Dat spreken wij ook uitdrukkelijk met deze opdrachtgevers af. Ook kunnen wij jouw gegevens delen met derden indien dit wettelijk verplicht is of indien dit noodzakelijk is als gevolg van eenrechtszaak of ter bescherming van onze eigen rechten, of noodzakelijk voor de behartiging van onze dienstverlening. Om nog optimaler van onze dienstverlening gebruik te maken, kunnen wij  jouw informatie delen binnen Kodros B.V. Hiervan zullen wij jou vooraf over informeren. Wij zien erop toe dat met derden afspraken worden gemaakt over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.

Nieuwsbrief.
Als jij een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, dan worden de gegevens die jij verstrekt uitsluitend voor dit doel gebruikt. Voor een geslaagde registratie moet jij ons een geldig e-mailadres opgeven, maar ook jouw woonplaats, niveau en specialisatie. Dit doen wij om jou zo specifiek mogelijk te kunnen informeren. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven en worden niet gedeeld met derden. Jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te laten opslaan en te gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief kan jij te allen tijde intrekken. In iedere nieuwsbrief vind jij een koppeling waarmee jij direct jouw abonnement kunt beëindigen. Bovendien kan jij ons te allen tijde informeren over dit verzoek via de contactopties aan het einde van dit Privacy beleid.

Beveiliging.
Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Bewaartermijnen.
Wij houden ons aan de principes van gegevensbeperking. Daarom slaan wij alleen jouw persoonsgegevens op zolang dat nodig is voor de doeleinden die hier worden genoemd of voor zover vereist door de wetgever voor verschillende opslagperioden. Wij bewaren jouw gegevens 3 jaar. Gedurende deze periode kan het zijn dat wij een passende vacature voor je vinden. Mocht dit niet het geval zijn, dan nemen we na 3 jaar contact met je op om te vragen of je wilt dat je gegevens nog langer in ons systeem blijven of dat je wilt dat wij je gegevens verwijderen. Wij zullen een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Indien jouw persoonsgegevens in het kadervan onze dienstverlening ook toegankelijk waren voor opdrachtgevers of andere derden, kunnen wij jouw gegevens niet uit hun systemen verwijderen. In dat geval zal jijzelf deze partijen direct aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Rechten betrokkenen.
Indien jij geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kun jij je uitschrijven. Dit kun jij aangeven bij jouw contactpersoon of door een e-mail te sturen aan: info@kodros.nl. 

Jij wordt dan niet meer benaderd en/of bemiddeld door ons. Als betrokkene kun jij jouw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb jij het recht de verwerking van jouw gegevens te beperken of jouw gegevens aan een andere partij over te dragen. Mocht jij het onverhoopt niet eens zijn met de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt en/of andere bezwaren hebben met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens, bestaat voor jou de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken.

Dit kan via een verzoek per e-mail te sturen. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Het zou dan ook mogelijk kunnen zijn dat jij bij ons langs moet komen om jou te kunnen identificeren. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij gaan ervan uit dat wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan en dat wij altijd gezamenlijk tot een oplossing komen. Mocht jij hier onverhoopt anders overdenken, staat jou de weg vrij om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links.
Voor jouw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal van onze opdrachtgevers. Graag maken wij je er op attent dat indien je deze websites bezoekt, de privacy statements van deze derde partijen, en niet die van ons, van toepassing is op de activiteiten die op je deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen.
We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen, zodat het altijd aan de toepasselijke wettelijke eisen voldoet of aan de veranderingen in onze diensten. Bij significante wijzigingen in de manier waarop we met privacygevoelige informatie omgaan zullen we er alles aan doen je op de hoogte te brengen. We raden je echter wel aan regelmatig deze pagina te bekijken.

Vragen over privacy beleid.
Als jij vragen hebt en/of opmerkingen over ons privacy beleid, stuur ons dan een e-mail.